2023 Scarecrow Festival Entries

View the 2023 Scarecrow Festival entries below. Cast your vote for your favorite scarecrow here.